คำขอกู้เงิน Covid

30 เมษายน 2563

คำขอกู้และสัญญากู้เงิน Covid-19 (ดาวน์โหลด..ที่นี่)

คำขอกู้ให้พิมพ์บนกระดาษ A4 สีขาว 1 แผ่น พิมพ์เด้านหน้า และด้านหลัง 

เอกสารประกอบการกู้
1.สลิปเงินเดือนปัจจุบัน
2.สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้
3.สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน (คำ้ประกัน 1 คน)

ยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป