ข้อมูลทั่วไป

05 มิถุนายน 2557

อุดมการณ์ (Ideology)

สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง

พันธกิจ (Mission)

 1. บริหารงานสหกรณ์ ให้มีความมั่นคง ทันสมัยได้มาตรฐาน
 2. บริหารงานระบบการเงินสหกรณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้
 3. เสริมสร้าง และพัฒนาระบบเครือข่าย เพื่อให้เป็นองค์กรที่ให้บริการ และสวัสดิการ นำสู่เศรษฐกิจอาเซียนและสากล

 

เป้าประสงค์ (Goal)

 1. พัฒนาสหกรณ์ ให้มีวความมั่นคง ส่งเสริมการออมบริหารงานโปร่งใส ตรวจสอบได้
 2. พัฒนาระบบงานสู่มาตรฐาน มีเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย
 3. พัฒนาการจัดสวัสดิการที่เอื้ออำนวยต่อสุขภาพชีวิต และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

 

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

 1. การสร้างความมั่นคงขององค์กร
 2. การปรับกระบวนทัศน์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
 3. การบริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล
 4. การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกอย่างทั่วถึง
 5. การส่งเสริมประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างทั่วถึง