โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี