โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงิน โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี และสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี