ประชุมใหญ่สามัญประจำปีชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และสัมมนา เหตุผลและความจำเป็นและสาระสำคัญ (่ร่าง) กฏกระทรวง 13 ฉบับ ณ จังหวัดสุราฏร์ธานี