ระเบียบ

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จำกัด

1. ว่าด้วย การให้บริการเงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก 2563  *New* 

2. ว่าด้วย การถือหุ้น 2557

3. ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2557

4. ว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ 2557

5. ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น 2557

6. ว่าด้วย การให้สหกรณ์อื่นกู้เงิน 2557

7. ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณะประโยชน์ 2557

8. ว่าด้วย การเก็บรักษา ยึม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ 2557

9. ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 2557

10. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ 2557

11. ว่าด้วย  สมาชิกสมทบ พ.ศ.2558

12. ว่าด้วย  การชำระหนี้พิเศษเป็นรายกรณี พ.ศ.2562  *new*