ระเบียบ

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จำกัด

1. ว่าด้วย การให้บริการเงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก 2566

2. ว่าด้วย การถือหุ้น 2565

3. ว่าด้วย  การให้เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของสมาชิก พ.ศ. 2565

4. ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2557

5. ว่าด้วย การรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ 2557

6. ว่าด้วย การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น 2557

7. ว่าด้วย การให้สหกรณ์อื่นกู้เงิน 2557

8. ว่าด้วย การใช้ทุนสาธารณะประโยชน์ 2557

9. ว่าด้วย การเก็บรักษา ยึม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ 2557

10. ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ 2557

11. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ 2557

12. ว่าด้วย  สมาชิกสมทบ พ.ศ.2558

13. ว่าด้วย  การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2567 

14.  ว่าด้วย  การให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน พ.ศ. 2566

15.  ว่าด้วย  กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จำกัด พ.ศ. 2566