สวัสดิการสมาชิก

สวัสดิการที่จัดให้กับสมาชิก

- กรณีเสียชีวิต

การให้เงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปราจีนบุรี จำกัด ดังต่อไปนี้

- เป็นสมาชิกสหกรณ์ตามระเบียบ และสมาชิกที่เสียชีวิต ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกดังนี้

แรกเข้า ถึง 1 ปี รับเงินสงเคราะห์ 80,000 บาท
1 ปีขึ้นไป ถึง 5 ปี รับเงินสงเคราะห์ 100,000 บาท
5 ปีขึ้นไป ถึง 10 ปี รับเงินสงเคราะห์ 150,000 บาท
10 ปีขึ้นไป ถึง 15 ปี รับเงินสงเคราะห์ 200,000 บาท
15 ปีขึ้นไป ถึง 20 ปี รับเงินสงเคราะห์ 250,000 บาท
20 ปีขึ้นไป ถึง 25 ปี รับเงินสงเคราะห์ 300,000 บาท
25 ปีขึ้นไป  รับเงินสงเคราะห์ 350,000 บาท

- เป็นสมาชิกตามระเบียบ สมาชิกทุพพลภาพจ่ายเงินชดเชยดังนี้

  • ทุพพลภาพอย่างถาวร รับเงินสงเคราะห์ 50,000 บาท
  • สูญเสียอวัยวะสำคัญๆ เช่น แขน ขา หรือ ตา อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ 2 อย่างรวมกัน รับเงินสงเคราะห์ 30,000 บาท