ใบสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปราจีนบุรี จำกัด (ฌสอ.ปจ.)

03 มิถุนายน 2558

ใบสมัครสมาชิกสามัญ ฌสอ.ปจ ...(ดาวน์โหลด)

คุณสมบัติสมาชิกสามัญ

      1.  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออทรัพย์ครูปราจีนบุรี  จำกัด

      2.  อายุไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์

 

ใบสมัครสมาชิกวิสามัญ ฌสอ.ปจ ...(ดาวน์โหลด)

คุณสมบัติสมาชิกวิสามัญ

     1. เป็นคู่สมรส, บิดา-มารดา ของสมาชิกสามัญสมาคมฌาปนกิจฯ

     2.  อายุไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์

หลักฐานประกอบการสมัครฯ

     1. ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐ

     2. สำเนาทะเบียนบ้าน

     3. สำเนาบัตรประชาชน

     4. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)