รายการย่อแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

18 ตุลาคม 2562