การหักเงินเดือนชำระหนี้ตามคำสั่งศาลปกครอง และหนังสือยินยอมให้หักเงิน

27 พฤศจิกายน 2562