รายการย่อแสดงทรัพย์สิน ณ 31 ตุลาคม 2564

10 พฤศจิกายน 2564