สหกรณ์ฯ เปิดบริการเงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของสมาชิก

16 มิถุนายน 2565

 

*******   โปรดอ่านก่อนพิมพ์คำขอกู้  ********

1. การพิมพ์คำขอกู้  ให้ใช้กระดาษขนาด A4 สีเหลืองอ่อน

2. ให้พิมพ์ทั้ง 2 หน้าในกระดาษแผ่นเดียวกัน (พิมพ์ดา้นหน้าและด้านหลัง)

3. หากพิมพ์ไม่ถูกต้อง ตามข้อ 1 และ 2 สหกรณ์ ฯ จะไม่รับคำขอกู้
 

*** คำขอกู้เงินสามัญเพื่อความมั่นคงของสมาชิก*** ....ดาวน์โหลดที่นี่